Estatuts


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1.- Denominació

Amb la denominació COL·LECTIU MASPONS I ANGLASELL es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Article 2.- Finalitat

Els fins de l’associació són:

Treballs acadèmics, publicacions, articles, documents i totes aquelles tasques, activitats, actuacions, iniciatives i estudis necessaris per a fomentar, impulsar, desenvolupar, gestionar, promocionar, salvaguardar i defensar l’esperit del dret públic català, els autors que hi ha treballat i hi treballen i, en especial, la memòria, l’obra i la vida de Francesc Maspons i Anglasell, l’insigne jurista català que dóna  nom a aquest col·lectiu.

La difusió via noves tecnologies (Bloc, pàgina WEB, etc.) del material relatiu a l’activitat del col·lectiu.

Qualsevol altre que promogui i afavoreixi el conjunt de finalitats de l’associació

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3.- Domicili

 1. El domicili de l’associació s’estableix a:

Centre Cívic i Cultural El Rieral de Bigues

 1. Anna Mogas, 130

08415 Bigues i Riells

 

 1. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4.- Ser membre de l’associació

Poden formar part de l’associació només les persones majors d’edat que per la seva activitat professional, acadèmica i/o personal, estan en condicions de formar part del col·lectiu. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, que prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

També podran formar part del Col·lectiu Maspons i Anglasell aquelles persones que per la seva trajectòria professional, acadèmica i/o personal, siguin convidades a formar-ne part, i hagin acceptat la condició de membre de l’associació.

 

Article 5.- Drets dels membres

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

 

 

Article 6.- Deures dels membres

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7.- Baixa de l’associació

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No  satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8.- L’assemblea General

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9.- Facultats de l’Assemblea General

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. c) Modificar els estatuts.
 4. d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 10. j) Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 10.- Sessions ordinàries de l’Assemblea General

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any,  dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats/ades no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

 

Article 11.- Convocatòria de l’Assemblea General

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

 

Article 12.- Constitució de l’Assemblea General

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar, i si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decidex el que considera convenient, però només pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

 

Article 13.- Desenvolupament de les sessions de l’Assemblea General

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis i sòcies presents o representats.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis, certificada pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14.- Funcions de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari/ària sortint, amb el vistiplau del president/a sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

 

Article 15.- Mandat de la Junta Directiva

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
 4. b) incapacitat o inhabilitació
 5. c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
 6. d) separació acordada per l’Assemblea General
 7. e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
 8. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16.- Facultats de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 2. a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 • Subvencions o altres ajuts
 • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 1. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
 2. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 17.- Règim de sessions

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada tres mesos.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 18.- Constitució i acords de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19.- Delegació de funcions

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

 

Article 20.- Llibre d’actes de la Junta Directiva

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21.- El President/a i el/la vicepresident/a

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
 2. a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
 7. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

 

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22.- El Tresorer/a

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 23.- El Secretari/a

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24.- Comissions i/o grups de treball

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25.- Patrimoni

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 26.- Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. b) les subvencions oficials o particulars
 3. c) les donacions, les herències o els llegats
 4. d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 27.- Sosteniment econòmic de l’associació

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

 

Article 28.- Exercici econòmic.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 29.- Signatures autoritzades

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30.- Infraccions i sancions

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució

Article 31.- Dissolució

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 32.- Actuacions en cas de dissolució

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona  23 de  març de 2017   

 

Signatures de tots els socis fundadors

 

 

 

 

 

 

Joan Anton Font i Monclús

 

 

 

 

 

Cèlia Argilés

 

 

 

 

 

David Ros

 

 

 

 

 

Josep Gabarró i Torrent

 

 

 

 

 

Albert Miravet i Masip                     

 

 

 

 

 

Glòria Grat i Vilella  

 

 

 

 

 

Josep Maria Nassarre         

 

 

 

 

 

Ramon Oriol Grau

 

 

 

 

 

Isidre Martí

 

 

 

 

 

Marcel·lí Pons i Duat

 

 

 

 

 

Joan Pagès

 

 

 

 

 

Jaume Renyer i Alimbau

 

 

 

 

 

Salvador Serramia

 

 

 

 

 

Joaquim

 

 

 

 

 

Isidre Llucià i Sabarich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cal que a sota de les signatures quedi aproximadament mig full en blanc a fi que es puguin diligenciar els estatuts).